محصولات توانبخشی

محصولات توانبخشی

Rehabilitation توانبخشی عبارتست از اقداماتی هدفمند در جهت توانمند سازی افراد ناتوان جهت دستیابی به حداکثر توانایی های خود به منظور رسیدن به استقلال شخصی و وابستگی کمتر به اطرافیان .

در علوم بهداشتی، توانبخشی یا بازتوانی (به انگلیسی: Rehabilitation) فرآیندی است که در آن به فرد توانخواه کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکردی وی شده‌است مجدداً به دست آورد . 

محصولات توانبخشی نیز مجموعه ای از تجهیزات ساده، قابل ساخت و موجود در جامعه که از طریق آن، سیستم عمومی جامعه از قبیل محیط فیزیکی ، مسکن ، محل کار و حمل و نقل و تسهیلات ورزشی و تفریحی برای افراد سالمند ، کم توان و ناتوان جسمی مناسب سازی گردد . و فرد بتواند حتی الامکان توسط این وسایل ناتوانی خود را جبران نماید و در امر کارهای روزمره به سهولت از آن استفاده نماید .


جستجوی دقیق تر